Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς στις 28 Δεκεμβρίου

Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση [32η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Αναμόρφωση [33η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 (Επιχορήγηση για εξόφληση των υποχρεώσεων του Δήμου Κιλκίς από δικαστικές αποφάσεις)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς πλην Τοπικής Κοινότητας Δροσάτου Δ.Ε. Δοϊράνης» [ΑΜ: Μ2/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια Δ.Ε. Κρουσσών» [ΑΜ: Μ1/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών που εκτελέστηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού έτους 2017» [ΑΜ: ΠΡ13/2016]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους κοινόχρηστων χώρων, έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (πρακτική άσκηση) του ΕΠΑ.Λ. Αγίου Αθανασίου κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 στο Δήμο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 της προτεινόμενης σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ έτους 2017» [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: π38/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 1.975.749,80 €]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 12ο Έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και του Δήμου Κιλκίς, ως προς το χρονικό διάστημα, τον Προϋπολογισμό και τις πληρωμές του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/12.12.17 Τεύχος Α’)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 13ο Παροχή έγκρισης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την τράπεζα Πειραιώς προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» σύμφωνα με την παρ. 8 και 9 του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 14ο Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

Θέμα 15ο Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς επί του περιεχομένου του φακέλου: «Διαβίβαση Τροποποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα Βιομηχανίας Παραγωγής Χαρτοπολτού από Ανακύκλωση Παλιόχαρτου και Παραγωγής Χαρτονιού, της εταιρίας με την επωνυμία «SONOKO» Ελληνική Χαρτοποιία και Κυλινδρική Συσκευασία Α.Ε. στο 10,5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κιλκίς – Δοϊράνης στην περιοχή Σταυροχωρίου του Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς» (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 9η – Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις με Α/Α 70″

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Θέμα 16ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 226/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αντικείμενο τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Ειρήνης της πόλης του Κιλκίς για την τοποθέτηση Κέντρου (περίπτερο) Τουριστικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς – Ορισμός μέλους στο όργανο παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων αυτής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 17ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 275/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί έγκρισης τροποποίησης της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αντικείμενο τη δωρεάν παραχώρηση, για πέντε (5) χρόνια, της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Ειρήνης της πόλης του Κιλκίς (Ο.Τ. 63), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με σκοπό την τοποθέτηση Κέντρου Τουριστικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης [ΑΔΣ: 226/2016]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 18ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αντικείμενο τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Ειρήνης της πόλης του Κιλκίς για την τοποθέτηση Κέντρου (περίπτερο) Τουριστικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς – Ορισμός μέλους στο όργανο παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων αυτής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 19ο Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ – Κ.Δ.Ε.Κ. – ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», οικονομικού έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – ΚΔΕΚ

Θέμα 20ο Έγκριση τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2018, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ – Κ.Δ.Ε.Κ. – ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – ΚΔΕΚ

Θέμα 21ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2017 απόφασης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ – Κ.Δ.Ε.Κ. – ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» περί κατάρτισης και τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – ΚΔΕΚ

Θέμα 22ο Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 2.040,00€, που αφορά την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην πλατεία Ζωαγοράς της πόλης του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 13/11/2018, 12:32 από kilkis
kilkis-exetaseis-apoktisis-ptyxiou-radioerasitexni-b-2018H Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με το Αρ.Πρωτ: οικ. 405867/14400/ 28-09-2017 εγγραφό της, προκηρύσσει τη διενέργεια...
Αναρτήθηκε στις 17/10/2018, 09:54 από StefWebTv
youtube-id-1p-bqi26mtm Γ' Εθνική | 3η αγωνηστική | Δημοτικό στάδιο Κιλκίς | Γ' Εθνική | 3η αγωνηστική | Δημοτικό στάδιο Κιλκίς | Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018...
Αναρτήθηκε στις 15/10/2018, 16:59 από StefWebTv
youtube-id-d-tn4yudizq Γ' Εθνική | 3η αγωνηστική | Δημοτικό στάδιο Κιλκίς | Γ' Εθνική | 3η αγωνηστική | Δημοτικό στάδιο Κιλκίς | Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018...
Αναρτήθηκε στις 07/10/2018, 18:53 από StefWebTv
youtube-id-txetbrldvgk Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Α' κατ. ΕΠΣ Κιλκίς | Δόξα Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Α' κατ. ΕΠΣ Κιλκίς | Δόξα Καμπάνη|...
Αναρτήθηκε στις 07/10/2018, 15:48 από StefWebTv
youtube-id-u6kfrfnwyy0 Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Α' κατ. ΕΠΣ Κιλκίς | Δόξα Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Α' κατ. ΕΠΣ Κιλκίς | Δόξα Καμπάνη|...
Αναρτήθηκε στις 25/09/2018, 20:29 από StefWebTv
youtube-id-yqwi_bysv08 MAXIM Hannover Veranstaltungshaus | Beneckeallee 30 | 30419 Hannover | Tel. Tel.: 01715845718 & 0178 MAXIM Hannover...
Αναρτήθηκε στις 23/09/2018, 19:36 από StefWebTv
youtube-id-5thrbb36li4 Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Α' κατ. ΕΠΣ Κιλκίς | Δόξα Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Α' κατ. ΕΠΣ Κιλκίς | Δόξα Καμπάνη| Κεραυνός...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.