Φορολόγηση μερισμάτων από 01-01-2014 και μετά

Φορολόγηση μερισμάτων από 01/01/2014 και μετά

ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2014

Η φορολόγησή τους το 2015

(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Μέρισμα σε μετρητά ή σε είδος

Μέρισμα είναι το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και προκύπτει μέσα στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος

Από πού προκύπτει το Μέρισμα:

Το μέρισμα είναι εισόδημα που προκύπτει από :

· μετοχές Α.Ε.,
· εταιρικά μερίδια ΕΠΕ
· συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες,
· ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη),
· τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920
· προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων
· τόκους προνομιούχων μετοχών
· μαθηματικα αποθεματικά
· υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών,
· διανομές κερδών των καταπιστευμάτων
· διανομές κερδών των εξωχώριων εταιρειών
· διανομές κερδών παρελθουσών χρήσεων
· Κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων
· αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (σχετ. το αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1046040 ΕΞ 2014/14.3.2014 έγγραφό ).
· διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και
· κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό
Μέρισμα από την ημεδαπή ή από την αλλοδαπή

Τα παραπάνω τα παραπάνω εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή

Μέρισμα από εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές

Τα παραπάνω τα παραπάνω εισοδήματα που αποκτώνται από εισηγμένες ή μη εισηγμένες μετοχές

Φορολογία κερδών Νομικών Πρόσώπων και φορολογία διανομής μερισμάτων σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν
· τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και

· τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία
φορολογούνται με συντελεστή 29% N.4172/13 άρθρο 58 παρ.1 άρθρο 45 παρ. α΄ και γ΄

Σε περίπτωση διανομής κερδώναπό τα παραπάνω Ν.Πρόσωπα θα γίνεται παρακράτηση φόρου 10% N.4172/13 άρθρο 64 παρ.1α

Φορολογία Κερδών 26%-33% και μη φορολογία διανομής μερισμάτων σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων
Τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα :

· προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
· μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
· συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
· κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
· κοινοπραξίες,

φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29 δηλαδή 26%-33%, N.4172/13 άρθρο 58 παρ.1 άρθρο 45 παρ. β΄, δ΄, ε΄, στ΄και ζ΄

Σε περίπτωση διανομής κερδώναπό τα παραπάνω Ν.Πρόσωπα δεν θα γίνεται παρακράτηση φόρου 10% N.4172/13 άρθρο 47 παρ.4

Απόληψη κερδών μετά την 1/1/2014 από εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Σε περίπτωση απόληψης κερδών από τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία,δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου (10%), επειδή τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Σε ποιες περιπτώσεις εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση του φόρου 10%

Η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι :

· ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή
· φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογικήκατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 2 άρθρου 36και παραγ. 3 άρθρου 64ν.4172/2013).
· Στα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εμπίπτουν και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήραπου δεν ασκούν δραστηριότητα

Κέρδη που εξάγει η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα προς την μητρική της στο εξωτερικό δεν φορολογούνται με το 10%

Στα κέρδη που εξάγει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 10%, καθόσον το υποκατάστημα, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας, δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο αλλά ταυτίζεται με το κεντρικό του και ως εκ τούτου δεν νοείται διανομή κερδών στο αυτό νομικό πρόσωπο  ΠΟΛ.1042/26.1.2015

forologikanea.gr

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 18/07/2019, 20:06 από StefWebTv
youtube-id-zvyq0euigh4
Αναρτήθηκε στις 18/07/2019, 20:05 από StefWebTv
youtube-id-ithrpb6q83s
Αναρτήθηκε στις 18/07/2019, 20:03 από StefWebTv
youtube-id-hwwrytjxppq
Αναρτήθηκε στις 18/07/2019, 20:02 από StefWebTv
youtube-id-ooqfpmf79fu
Αναρτήθηκε στις 18/07/2019, 20:01 από StefWebTv
youtube-id-uta4pugxbfc

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.