Δήμος Κιλκίς - Πρόσκληση για συνεδρίαση (8η/2013) Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (8η/ 2013)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 22 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00,για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλκίς (πλην της ΔΕ Κιλκίς)", Αριθμ. Μελ. Μ 76/2012

Θέμα 2ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων θερμαντικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων δικτύων - λεβητοστασίων Σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλκίς (πλην της ΔΕ Κιλκίς)", Αριθμ. Μελ. Μ77/2012

Θέμα 3ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων θερμαντικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων δικτύων - λεβητοστασίων Σχολικών μονάδων της ΔΕ Κιλκίς", Αριθμ. Μελ. Μ64/2012

Θέμα 4ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης σχολικών μονάδων της ΔΕ Κιλκίς", Αριθμ. Μελ. Μ62/2012

Θέμα 5ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αντιπλημμυρική τάφρος προστασίας στη Δυτική πλευρά του οικισμού Ευκαρπίας Αριθμ. Μελ. 28/2011

Θέμα 6ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών της Σύμβασης του υποέργου 3: ''Πακέτο ΙΑ΄- Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα'' της Πράξης "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ''

Θέμα 7ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "Φυτοτεχνική διαμόρφωση τμήματος πλατείας Ισώματος", Αριθμ. Μελ. 175/2010

Θέμα 8ο

Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς" Αριθμ. Μελ. Δ 51/2010

Θέμα 9ο

Έγκριση 2ης παράτασης τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς" Αριθ,. μελ. Δ 51/2010

Θέμα 10ο

Τροποποίηση Σύμβασης του υποέργου 2: "Πακέτο Β΄ Διαδραστικοί Πίνακες'' της Πράξης " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" α) ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά & β) ως προς το χρονοδιάγραμμα

Θέμα 11ο

Κάλυψη δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ

Θέμα 12ο

Αποδοχή ή απόρριψη των όρων συνέχισης παραχώρησης έκτασης στρατοπέδου ''ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ'' στο Δήμο Κιλκίς

Θέμα 13ο

Παραλαβή του B1΄ σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της συνολικής μελέτης "Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικός και Πεδινό του Δήμου Γαλλικού"" και υπαγωγή των πολεοδομουμένων περιοχών των εν λόγω οικισμών (τόσο των περιοχών επέκτασης όσο και των τμημάτων εντός ορίων οικισμών με Απόφαση Νομάρχη) σε καθεστώς εισφορών σε γη και χρήμα σύμφωνα με τα αρθ. 8 και 9 του Ν. 1337/83, όπως προβλέπεται από το αρθ. 20 του Ν. 2508/97

Θέμα 14ο

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας ''Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών (Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων), Αριθμ. Μελ. 7/2013, Π/Υ 1.230,00€, χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα

Θέμα 15ο

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας ''Συνδρομές και Ενημέρωση ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών (Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας), Αριθμ. Μελ. 13/2013, Π/Υ 1.094,70€, χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα

Θέμα 16ο

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας ''Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών - Πρόγραμμα Μελετών'', Αριθμ. Μελ. 8/2013, Π/Υ 340,00€, χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα

Θέμα 17ο

Αναπλήρωση σε άδεια επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών από την σύζυγό του σε περίπτωση ασθενείας

Θέμα 18ο

Επιστροφή Αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά

Θέμα 19ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2013

Θέμα 20ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 49.785,48€ από Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το Υποέργο 3: "Πακέτο ΙΑ΄- Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα" της Πράξης "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

Θέμα 21ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 36.157,98€ από Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το έργο: ''Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς''

Θέμα 22ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 65.000,00€ απο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το έργο: ''Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν. Σάντας''

Θέμα 23ο

Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος", από το ελεύθερο εμπόριο, Αρ. Μελ. ΚΟΠ12/2013

Θέμα 24ο

Διαγραφή χρεών

Θέμα 25ο

Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων

Θέμα 26ο

Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων Σχολικών Κλήρων οικισμού Ξυλοκερατειάς, ΤΚ Ξυλοκερατειάς, ΔΕ Πικρολίμνης Δήμου Κιλκίς

Θέμα 27ο

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ' αριθμ. 354γ1 και 354γ2 αγροτεμαχίων καλλιεργήσιμης γης, έκτασης 45 στρεμμάτων και 45 στρεμμάτων αντίστοιχα, αγροκτήματος Σταυροχωρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, μετά του υπάρχοντος αρδευτικού συγκροτήματος γαι την άρδευση των παραπάνω αγροτεμαχίων

Θέμα 28ο

Έγκριση μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών

Θέμα 29ο

Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντος δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής

Θέμα 30ο

Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εδηλώσεών τους

Θέμα 31ο

Έξουσιοδότηση στον Αναπληρωτή Δήμαρχο για υπογραφή των συμβάσεων με τους συντελεστές (θιάσους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτές) που θα συμμετέχουν στο 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας Κιλκίς 2013

Θέμα 32ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (τρία τακτικά - τρία αναπληρωματικά), για προμήθειες πολιτισμού, τουρισμού και ανάπτυξης έτους 2013

Θέμα 33ο

Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή, για τη λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 24/04/2023, 20:30 από XRP Live
youtube-id-ocwsigrqhji Ripple and XRP have been making headlines in the crypto world recently. Brad Garlinghouse, the CEO Ripple and XRP have been making...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 01:14 από StefWebTv
youtube-id-dhsb7vxl7bi Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - ΑΠΟΛΛΩΝ...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 00:14 από StefWebTv
youtube-id-n6yaqa5kbtk Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023 Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023
Αναρτήθηκε στις 14/04/2023, 19:47 από StefWebTv
youtube-id-l8bql9sq_mc www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360 Virtual tours services www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360...
Αναρτήθηκε στις 09/04/2023, 17:53 από StefWebTv
youtube-id-natoetdhxo8 Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 08/04/2023, 23:12 από StefWebTv
youtube-id-_sr1c7ai26m Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 05/04/2023, 19:48 από StefWebTv
youtube-id-hmwhg1g6os 360 Google street view για επιχειρήσεις. 360 Google street view για επιχειρήσεις.
Αναρτήθηκε στις 04/04/2023, 16:36 από StefWebTv
youtube-id-jv8l-juq4h8 Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου κ. Δημητρίου Παραστατίδη...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.