Μεγάλες επιβαρύνσεις σε εταίρους ΕΠΕ και μέλη ΔΣ ΑΕ με το νέο ασφαλιστικό

Μεγάλες επιβαρύνσεις σε εταίρους ΕΠΕ και μέλη ΔΣ ΑΕ με το νέο ασφαλιστικό

Στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» μίλησε ο ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. την περασμένη εβδομάδα για το θέμα του υπολογισμού των εισφορών στις περιπτώσεις των κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιριών.

Ο ο κ. Τσακίρης υποστήριξε ότι με βάση τον νέο νόμο του ασφαλιστικού οι εισφορές θα υπολογίζονται πάνω στο ποσό των κερδών των κεφαλαιουχικών εταιριών. 

- «Τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν μετοχές πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα πληρώνουν εισφορές με βάση τα κέρδη που έχει η εταιρία.Το ποσοστό που έχουν στα κέρδη της εταιρίας. Εάν έχουν ποσοστό 50% θα πληρώνουν με βάση αυτό. Θα επιμερίζονται τα κέρδη του με βάση το ποσοστό του που έχει στο μετοχικό κεφάλαιο θα πληρώνει το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών» ανέφερε ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων.

- Για τους εταίρους Ε.Π.Ε. με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από την συμμετοχή τους στην εταιρία.

- Για τον διαχειριστή και μέλος εταιρίας Ι.Κ.Ε., με βάση το εισόδημά του. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα έως σήμερα και με βάση τις διατάξεις τα άρθρα 38 και 39 του ν.4387/2016, υποχρέωση ασφάλισης μεταξύ άλλων έχουν και οι εξής: - Οι εταίροι των προσωπικών εταιριών (παρ 2 άρθρου 39)

- Τα μέλη των εταιριών Ε.Π.Ε. (παρ.7 άρθρου 39)
- Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων (παρ.7 άρθρου 39)
- Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον (παρ.7 άρθρου 39)
- Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (παρ.7 άρθρου 39)

Για τα ανωτέρω πρόσωπα ο υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται ως εξής: 

► Εταίροι Ο.Ε. - Ε.Ε.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει βάσει των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή (αναφέρεται ήδη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4387/2016).

► Εταίροι Ε.Π.Ε. 
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν. 

► Μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3%.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν. 

► Διαχειριστής Ι.Κ.Ε.Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση τις αμοιβές που λαμβάνει.

Επιπροσθέτως —διατηρώντας την επιφύλαξη που προαναφέραμε— ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλουν και τα μέλη του Δ.Σ. με καθόλου συμμετοχή ή με συμμετοχή κάτω του 3% στο μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε., εφόσον λαμβάνουν αμοιβές και ανεξαρτήτως της περιοδικότητας με την οποία αυτές καταβάλλονται.

■ Συμπέρασμα

Εφόσον η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Εργασίας επιβεβαιώσει τα ανωτέρωοι επιβαρύνσεις για ορισμένες κατηγορίες μελών/εταίρων/μετόχων και μελών διοικητικού συμβουλίου θα είναι υπέρογκες. Θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν σαφή όλα τα ανωτέρω. 

■ Παραδείγματα (Για την απλοποίηση των παραδειγμάτων δεν έχουν υπολογισθεί κρατήσεις τακτικού ή και άλλων αποθεματικών ενώ το τέλος επιτηδεύματος θεωρείται ότι έχει ενσωματωθεί στα αποτελέσματα).  


► Παράδειγμα για εταίρο Ε.Π.Ε.

Εταιρία Ε.Π.Ε. με κέρδη 100.000 (προ φόρων) με δύο εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν με 50% έκαστος στο κεφάλαιο και πληρώνουν σήμερα ασφαλιστικές εισφορές 4.471 (ασφαλιστική κλάση Π5)

 
Καθαρά κέρδη Εταιρίας ΕΠΕ  100.000,00
Νέες εισφορές  Ε.Φ.Κ.Α. (σύνταξη & υγ. περίθαλψη)  26,95%
Αριθμός  μεριδίων  1.000,00
μερίδια εταίρου  500,00
Καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον Εταίρο  50.000,00
      Ε.Φ.Κ.Α.(min) 1.895,35
      Ε.Φ.Κ.Α. (max) 18.953,90
         
Οικονομικά στοιχεία 2014 2015 2016 2017
Κέρδη προς φόρων 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
φόρος εισοδήματος επιχείρησης 13.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
Υπόλοιπο προς διανομή 37.000,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00
Φόρος διανομής 3.700,00 3.550,00 3.550,00 5.325,00
Εισφορά αλληλεγγύης (στην δήλωση του εταίρου) 740,00 710,00 1.033,50 1.033,50
         
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρου 4.471,20 4.471,20 4.471,20 9.567,25
         
  Εναπομείναν ποσό σε επιχειρηματία 28.088,80 26.768,80 26.445,30 19.574,25
         
         
Ποσοστό των καθαρών κερδών που απομένει στον φορολογούμενο 56,18% 53,54% 52,89% 39,15%
Ποσοστό των καθαρών κερδών που αποδίδεται στο κράτος 43,82% 46,46% 47,11% 60,85%
         
 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα από τα 100.000 κέρδη προ φόρων της Ε.Π.Ε. και με την παραδοχή ότι θα διανεμηθεί το σύνολο των κερδών μετά την επιβολή του εταιρικού φόρου, για το 2017 ο κάθε εταίρος θα λάβει μετά την επιβολή φόρων και εισφορών το 39,15% των κερδών που του αντιστοιχούν, ενώ το υπόλοιπο 60,85% θα καταβληθεί στο Δημόσιο. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι και σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας. 


► Παράδειγμα για μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας άνω του 3% (50%) ο οποίος δεν λαμβάνει αμοιβές Δ.Σ.  και καταβάλει σήμερα ασφαλιστικές εισφορές 4.471 (ασφαλιστική κλάση Π5)
 
Καθαρά κέρδη Εταιρίας ΑΕ  100.000,00
Νέες εισφορές  Ε.Φ.Κ.Α. (σύνταξη & υγ. περίθαλψη)  26,95%
Συνολικός Αριθμός μετοχών  1.000,00
Μετοχές μέλους Δ.Σ  500,00
Καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον μέτοχο  50.000,00
      Ε.Φ.Κ.Α.(min) 1.895,35
      Ε.Φ.Κ.Α. (max) 18.953,90
         
Οικονομικά στοιχεία 2014 2015 2016 2017
Κέρδη προς φόρων 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
φόρος εισοδήματος επιχείρησης 13.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
Υπόλοιπο προς διανομή 37.000,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00
Φόρος διανομής 3.700,00 3.550,00 3.550,00 5.325,00
Εισφορά αλληλεγγύης 740,00 710,00 1.033,50 1.033,50
         
Ασφαλιστικές εισφορές 4.471,20 4.471,20 4.471,20 9.567,25
         
  Εναπομείναν ποσό σε επιχειρηματία 28.088,80 26.768,80 26.445,30 19.574,25
         
Ποσοστό των καθαρών κερδών που απομένει στον φορολογούμενο 56,18% 53,54% 52,89% 39,15%
Ποσοστό των καθαρών κερδών που αποδίδεται στο κράτος 43,82% 46,46% 47,11% 60,85%
         


Στο συγκεκριμένο παράδειγμα και με την παραδοχή ότι θα διανεμηθεί το σύνολο των κερδών μετά την επιβολή του εταιρικού φόρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει το 50% των μετοχών της Α.Ε. θα εισπράξει από το μερίδιο των κερδών που του αναλογεί το 39.15% ενώ αντίστοιχα το 60.85% θα καταλήξει στο δημόσιο. Και σε αυτή την περίπτωση —όπως και στους εταίρους ΕΠΕ— επισημαίνεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών Δ.Σ. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Α.Ε., αλλά ούτε και από την φορολογία εισοδήματος του μέλους του Δ.Σ. εφόσον αυτός δεν λαμβάνει αμοιβές

Ελαφρύνσεις 

Για τους εταίρους Ε.Π.Ε. και τα μέλη Δ.Σ. με συμμετοχή στο κεφάλαιο > 3%, ελάφρυνση υπάρχει (σε σχέση με το ισχύον καθεστώς), εφόσον διανεμηθούν κέρδη των οποίων το ύψος κυμαίνεται ανάλογα με τα ασφάλιστρα που σήμερα καταβάλλονται. Αναλυτικά τα ποσά των μερισμάτων για τα οποία θα υπάρχει ελάφρυνση από το 2016 στο 2017 ανά ασφαλιστική εισφορά που σήμερα καταβάλλεται, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα*: 

 
ΟΑΕΕ - Για ασφαλισμένους που σήμερα καταβάλλουν : 

Ασφαλιστική κλάση Π
Ελάφρυνση θα υπάρχει  με    Μέρισμα  
2.942,40 μέρισμα μικρότερο από  <  14.379,42
3.347,16 μέρισμα μικρότερο από  <  16.163,62
3.779,88 μέρισμα μικρότερο από  <  18.071,28
4.024,44 μέρισμα μικρότερο από  <  19.929,18
4.471,20 μέρισμα μικρότερο από  <  21.188,83
4.900,56 μέρισμα μικρότερο από  <  23.011,57
5.163,00 μέρισμα μικρότερο από  <  24.168,49
5.492,28 μέρισμα μικρότερο από  <  25.620,05
5.788,08 μέρισμα μικρότερο από  <  26.924,02
6.084,12 μέρισμα μικρότερο από  <  28.229,06
6.379,92 μέρισμα μικρότερο από  <  29.533,03
6.675,72 μέρισμα μικρότερο από  <  30.837,00
6.971,76 μέρισμα μικρότερο από  <  32.124,04
7.267,68 μέρισμα μικρότερο από  <  33.446,54


*Στον υπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και η μεταβολή στον συντελεστή φόρου μερισμάτων (από 10% σε 15%)

Στο ακόλουθο πίνακα ενδεικτικά παρουσιάζεται η συνολική επιβάρυνση που προκύπτει για τους εταίρους Ε.Π.Ε., καθώς και για τα μέλη του Δ.Σ. με συμμετοχή άνω του 3% στο μετοχικό κεφάλαιο ανωνύμων εταιριών, από την αύξηση του φόρου διανομής στα μερίσματα, αλλά και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.  Ως υφιστάμενες ασφαλιστικές εισφορές (4.471,20) έχει επιλεγεί μια μέση κατηγορία ασφαλιστικής κλάσης (Π 5 των παλαιών ασφαλισμένων). 

Διανεμόμενα μερίσματα   Φόρος μερισμάτων Ασφ.εισφορές   Συνολική επιβάρυνση
    2016 2017 Διαφορά 2016 2017 Διαφορά    
                   
10.000,00   1.000,00 1.500,00 500,00 4.471,20 2.695,00 -1.776,20   -1.276,20
15.000,00   1.500,00 2.250,00 750,00 4.471,20 4.042,50 -428,70   321,30
20.000,00   2.000,00 3.000,00 1.000,00 4.471,20 5.390,00 918,80   1.918,80
25.000,00   2.500,00 3.750,00 1.250,00 4.471,20 6.737,50 2.266,30   3.516,30
30.000,00   3.000,00 4.500,00 1.500,00 4.471,20 8.085,00 3.613,80   5.113,80
35.000,00   3.500,00 5.250,00 1.750,00 4.471,20 9.432,50 4.961,30   6.711,30
40.000,00   4.000,00 6.000,00 2.000,00 4.471,20 10.780,00 6.308,80   8.308,80
45.000,00   4.500,00 6.750,00 2.250,00 4.471,20 12.127,50 7.656,30   9.906,30
50.000,00   5.000,00 7.500,00 2.500,00 4.471,20 13.475,00 9.003,80   11.503,80
55.000,00   5.500,00 8.250,00 2.750,00 4.471,20 14.822,50 10.351,30   13.101,30
60.000,00   6.000,00 9.000,00 3.000,00 4.471,20 16.170,00 11.698,80   14.698,80
65.000,00   6.500,00 9.750,00 3.250,00 4.471,20 17.517,50 13.046,30   16.296,30
70.000,00   7.000,00 10.500,00 3.500,00 4.471,20 18.865,00 14.393,80   17.893,80
75.000,00   7.500,00 11.250,00 3.750,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   18.232,70
80.000,00   8.000,00 12.000,00 4.000,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   18.482,70
85.000,00   8.500,00 12.750,00 4.250,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   18.732,70
90.000,00   9.000,00 13.500,00 4.500,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   18.982,70
95.000,00   9.500,00 14.250,00 4.750,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   19.232,70
100.000,00   10.000,00 15.000,00 5.000,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   19.482,70
130.000,00   13.000,00 19.500,00 6.500,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   20.982,70
150.000,00   15.000,00 22.500,00 7.500,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   21.982,70
180.000,00   18.000,00 27.000,00 9.000,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   23.482,70
200.000,00   20.000,00 30.000,00 10.000,00 4.471,20 18.953,90 14.482,70   24.482,70
 
Εάν συμπεριλάβουμε και τον εταιρικό φόρο καθώς και την εισφορά αλληλεγγύης,  για να δούμε τη συνολική πραγματική επιβάρυνση των εισοδημάτων των εταίρων (Ε.Π.Ε. και τα μέλη Δ.Σ. με ποσοστό > 3%) ανά κλιμάκιο εισοδήματος παρατηρούμε ότι, στο κράτος καταλήγει σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από το 60% των κερδών των επιχειρήσεων εφόσον αυτά διανέμονται στους εταίρους/μετόχους. 
 
Φορολογητέα κέρδη Εταιρίας  Εταιρικός φόρος   Διανεμόμενα μερίσματα   Φόρος μερισμάτων Ασφ.εισφορές   Φορολογητέο αποτέλεσμα Φυσικού προσώπου   Εισφορά Αλληλεγγύης   Ποσοστό επί των εταιρικών κερδών που καταλήγει στο κράτος
          2017 2017            
                         
10.000,00 2.900,00   7.100,00   1.065,00 1.913,45   4.121,55   0,00   58,78%
15.000,00 4.350,00   10.650,00   1.597,50 2.870,18   6.182,33   0,00   58,78%
20.000,00 5.800,00   14.200,00   2.130,00 3.826,90   8.243,10   48,40   59,03%
25.000,00 7.250,00   17.750,00   2.662,50 4.783,63   10.303,88   126,50   59,29%
30.000,00 8.700,00   21.300,00   3.195,00 5.740,35   12.364,65   241,00   59,59%
35.000,00 10.150,00   24.850,00   3.727,50 6.697,08   14.425,43   418,50   59,98%
40.000,00 11.600,00   28.400,00   4.260,00 7.653,80   16.486,20   596,00   60,27%
45.000,00 13.050,00   31.950,00   4.792,50 8.610,53   18.546,98   802,75   60,57%
50.000,00 14.500,00   35.500,00   5.325,00 9.567,25   20.607,75   1.033,50   60,85%
55.000,00 15.950,00   39.050,00   5.857,50 10.523,98   22.668,53   1.264,25   61,08%
60.000,00 17.400,00   42.600,00   6.390,00 11.480,70   24.729,30   1.521,00   61,32%
65.000,00 18.850,00   46.150,00   6.922,50 12.437,43   26.790,08   1.787,25   61,53%
70.000,00 20.300,00   49.700,00   7.455,00 13.394,15   28.850,85   2.053,50   61,72%
75.000,00 21.750,00   53.250,00   7.987,50 14.350,88   30.911,63   2.319,75   61,88%
80.000,00 23.200,00   56.800,00   8.520,00 15.307,60   32.972,40   2.586,00   62,02%
85.000,00 24.650,00   60.350,00   9.052,50 16.264,33   35.033,18   2.852,25   62,14%
90.000,00 26.100,00   63.900,00   9.585,00 17.221,05   37.093,95   3.118,50   62,25%
95.000,00 27.550,00   67.450,00   10.117,50 18.177,78   39.154,73   3.421,50   62,39%
100.000,00 29.000,00   71.000,00   10.650,00 18.953,90   41.396,10   3.741,00   62,34%
105.000,00 30.450,00   74.550,00   11.182,50 18.953,90   44.413,60   4.060,50   61,57%
110.000,00 31.900,00   78.100,00   11.715,00 18.953,90   47.431,10   4.380,00   60,86%
115.000,00 33.350,00   81.650,00   12.247,50 18.953,90   50.448,60   4.699,50   60,22%
120.000,00 34.800,00   85.200,00   12.780,00 18.953,90   53.466,10   5.019,00   59,63%
125.000,00 36.250,00   88.750,00   13.312,50 18.953,90   56.483,60   5.338,50   59,08%
130.000,00 37.700,00   92.300,00   13.845,00 18.953,90   59.501,10   5.658,00   58,58%
135.000,00 39.150,00   95.850,00   14.377,50 18.953,90   62.518,60   5.977,50   58,12%
140.000,00 40.600,00   99.400,00   14.910,00 18.953,90   65.536,10   6.297,00   57,69%
145.000,00 42.050,00   102.950,00   15.442,50 18.953,90   68.553,60   6.616,50   57,28%
150.000,00 43.500,00   106.500,00   15.975,00 18.953,90   71.571,10   6.936,00   56,91%
155.000,00 44.950,00   110.050,00   16.507,50 18.953,90   74.588,60   7.255,50   56,56%
160.000,00 46.400,00   113.600,00   17.040,00 18.953,90   77.606,10   7.575,00   56,23%
165.000,00 47.850,00   117.150,00   17.572,50 18.953,90   80.623,60   7.894,50   55,92%
170.000,00 49.300,00   120.700,00   18.105,00 18.953,90   83.641,10   8.214,00   55,63%
175.000,00 50.750,00   124.250,00   18.637,50 18.953,90   86.658,60   8.533,50   55,36%
180.000,00 52.200,00   127.800,00   19.170,00 18.953,90   89.676,10   8.853,00   55,10%
185.000,00 53.650,00   131.350,00   19.702,50 18.953,90   92.693,60   9.172,50   54,85%
190.000,00 55.100,00   134.900,00   20.235,00 18.953,90   95.711,10   9.492,00   54,62%
195.000,00 56.550,00   138.450,00   20.767,50 18.953,90   98.728,60   9.811,50   54,40%
200.000,00 58.000,00   142.000,00   21.300,00 18.953,90   101.746,10   10.131,00   54,19%
 
Να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι τα ανωτέρω παραδείγματα τίθενται με κάθε επιφύλαξη μέχρι την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του ν.4387/2016.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31742

 

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 24/04/2023, 20:30 από XRP Live
youtube-id-ocwsigrqhji Ripple and XRP have been making headlines in the crypto world recently. Brad Garlinghouse, the CEO Ripple and XRP have been making...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 01:14 από StefWebTv
youtube-id-dhsb7vxl7bi Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - ΑΠΟΛΛΩΝ...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 00:14 από StefWebTv
youtube-id-n6yaqa5kbtk Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023 Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023
Αναρτήθηκε στις 14/04/2023, 19:47 από StefWebTv
youtube-id-l8bql9sq_mc www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360 Virtual tours services www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360...
Αναρτήθηκε στις 09/04/2023, 17:53 από StefWebTv
youtube-id-natoetdhxo8 Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 08/04/2023, 23:12 από StefWebTv
youtube-id-_sr1c7ai26m Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 05/04/2023, 19:48 από StefWebTv
youtube-id-hmwhg1g6os 360 Google street view για επιχειρήσεις. 360 Google street view για επιχειρήσεις.
Αναρτήθηκε στις 04/04/2023, 16:36 από StefWebTv
youtube-id-jv8l-juq4h8 Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου κ. Δημητρίου Παραστατίδη...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.