Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς στις 20 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στις 6 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση [3η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Θέμα 2ο Αναμόρφωση [4η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 [Υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Θέμα 3ο Αναμόρφωση [5η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 [Υλοποίηση προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς»]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Θέμα 4ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες και έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων θέρμανσης και υδραυλικών στη Δημοτική Ενότητα Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς» [Αρ. Μελ.: Ε5/20.01.2017 – Π/Υ: 24.800,00€], για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 5ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες και έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων θέρμανσης και υδραυλικών στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς» [Αρ. Μελ.: Ε6/20.01.2017 – Π/Υ: 21.080,00€], για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 6ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες και έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων θέρμανσης και υδραυλικών στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς» [Αρ. Μελ.: Ε7/20.01.2017 – Π/Υ: 22.320,00€], για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 7ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες και έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων θέρμανσης και υδραυλικών στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς» [Αρ. Μελ.: Ε8/20.01.2017 – Π/Υ: 14.880,00€], για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 8ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες και έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων θέρμανσης και υδραυλικών στις Δημοτικές Ενότητες Χέρσου – Μουριών – Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς» [ΑΜ: Ε9/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 23.560,00€], για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 9ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός και αποχιονισμός δημοτικών οδών Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» [ΑΜ: Ε3/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 24.552,00 €], για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Θέμα 10ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός και αποχιονισμός δημοτικών οδών Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ και Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ» [ΑΜ: Ε2/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 24.552,00€], για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Θέμα 11ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οικισμό Χέρσου» [ΑΜ: M9/2014 / Leader]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 12ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – Τακτοποιητικού του Έργου: «Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου» [ΑΜ: M2/2014 / Leader]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση εισόδου Ξυλοκερατιάς» [ΑΜ: Μ14/2013]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων στη Δ.Ε. Γαλλικού» [ΑΜ: Μ26/2014]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα – τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Μουριών» [ΑΜ: Μ33/2014]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Χέρσου» [ΑΜ: Μ25/2015]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Θέμα 17ο Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικροϋλικών και ειδών θέρμανσης» [Αρ. Μελ.: Π22/2016 / Π/Υ: 73.800,00€]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Θέμα 18ο Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: «Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού του Δήμου Κιλκίς» [Αρ. Μελ.: Ε28/2016 / Π/Υ: 55.975,79€]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Θέμα 19ο Υποβολή αιτήματος, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παραχώρηση πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας στο κτήριο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΚΕΓΕ) στην πόλη του Κιλκίς, οι οποίες, σήμερα, χρησιμοποιούνται ως αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 20ο Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, μέρους του υπογείου του 1ου Γ.Ε.Λ. Κιλκίς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως χώρο αρχείου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 21ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 22ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: 1) ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών» [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ36/2016 – Π/Υ: 42.993,28€], 2)  ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Μουριών» [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ37/2016 – Π/Υ: 30.105,96€], 3) ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης» [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ38/2016 – Π/Υ: 31.570,40€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Θέμα 23ο Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση (λειτουργία και συντήρηση), της εγκατάστασης Χώρος Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Τ.Α.) από το Δήμο Κιλκίς στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θέμα 24ο Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς και Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2016» [Αρ. Μελ.: Π29/2015 – Τμήματα 1-6]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Θέμα 25ο Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στον οικισμό Κρηστώνη της Τ.Κ. Κρηστώνης της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς Θέμα 26ο Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Θέμα 27ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Θέμα 28ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Θέμα 29ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, έτους 2017» [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ 58/2016 – Π/Υ: 99.9993,85€]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θέμα 30ο Διαγραφή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θέμα 31ο Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημότη) πωλήτριας που συμμετέχει στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θέμα 32ο Έγκριση ή μη διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Ψητοπωλείο» της κ. Αγαθαγγελίδου Ελένης στον οικισμό Βάθης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

  Θέμα 33ο Απαλλαγή επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς από το ημερήσιο τέλος, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θέμα 34ο Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαδικασίας ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, με καταληκτική ημερομηνία την 30.03.2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θέμα 35ο Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», οικονομικού έτους 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θέμα 36ο Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», οικονομικού έτους 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΤΣΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Θέμα 37ο Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς για την κάλυψη οικονομικών αναγκών της

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θέμα 38ο Κατανομή κρατικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – κ. ΤΣΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Θέμα 39ο Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λατσιών Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 40ο Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς», οικονομικού έτους 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Θέμα 41ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 42ο Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» – Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06: «Προστασία Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 43ο Έγκριση ή μη συνέχισης του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» (ΦΕΚ 4548/τεύχος Β΄/30.12.2016) και υποβολή νέου αιτήματος χρηματοδότησης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 44ο Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς» με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 45ο Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς» της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς» με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Θέμα 46ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της δομής: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κιλκίς» της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς» με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 47ο Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς» με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 48ο Έγκριση διακοπής της κυκλοφορίας επί των οδών 21ης Ιουνίου και Βενιζέλου στην πόλη του Κιλκίς για την παρέλαση των καρναβαλιστών, στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 49ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς, έτους 2017» [Αρ. Μελ.: Ε1/2017 – Π/Υ: 24.310,20€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 50ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 [Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 51ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 [Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγώγησης]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 52ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 [Παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Κουκλοθεάτρου στο Δήμο Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 53ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 [Παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικής επιμέλειας έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: «Το μετέωρο βήμα του πελαργού»]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 54ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 [Εκδηλώσεις μνήμης του Γρηγόριου Αυξεντίου στον Ακρίτα Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 55ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) – «ανάληψη υποχρέωσης» πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 [Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής Δήμου Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θέμα 56ο Απολογισμός θητείας της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δήμου Κιλκίς Θέμα 57ο Απολογισμός απερχόμενου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

 

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:59 από Kilkis Today
christougenna-me-giorti-tis-«polis»Το «Καλλιτεχνικό και Πολιτιστικό Σύνολο η πόλις», διοργανώνει αντί μαθημάτων χριστουγεννιάτικη γιορτή, το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017, τις ώρες...
Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:58 από Kilkis Today
diaparataxiako-to-proedreio-kilkis24Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Επιμελητηρίου Κιλκίς, με πρόεδρο τον νικητή των πρόσφατων εκλογών Παύλο Τονικίδη και χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο...
Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:53 από Kilkis Today
i-drasi-ton-tmimaton-tou-atlantaΗ αγωνιστική δράση των τμημάτων του Άτλαντα Κιλκίς, που συμμετέχουν στα διάφορα πρωταθλήματα βόλεϊ της Ένωσης ΕΣΠΕΜ, έχει ως εξής:... Η αγωνιστική...
Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:53 από Kilkis Today
pistonetai-to-koinoniko-merisma-kilkis24Καταβάλλεται σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, το κοινωνικό μέρισμα σε 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, οι αιτήσεις των οποίων...
Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:53 από Kilkis Today
cc-chanei-kai-to-toumba-libreΤου Όμηρου Ταχμαζίδη. Σε ένα άρθρο , το οποίο αναρτήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 , με τον χαρακτηριστικό τίτλο “ Τις εταιρίες που ξενιτεύονται...
Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:53 από Kilkis Today
omades-aianta-stochos-panta-i-koruphiΤην τελευταία αγωνιστική πριν την ανάπαυλα των διακοπών θα ταξιδέψουν εκτός έδρας οι ομάδες των Κορασίδων και Παγκορασίδων του Αίαντα όπου θα...
Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:48 από Kilkis Today
oi-antirriseis-epi-dasikon-chartonΜετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επ’ αυτών, με καταληκτική προθεσμία την...
Αναρτήθηκε στις 15/12/2017, 21:48 από Kilkis Today
christougenna-me-ton-«petro-ton-gluku»Χριστουγεννιάτικη συναυλία της χορωδίας του Συλλόγου Ιεροψαλτών Κιλκίς «Πέτρος ο Γλυκύς».... Χριστουγεννιάτικη συναυλία της χορωδίας του Συλλόγου...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.